Rønde Distriktsråd

Nyhedsbreve

 
 
 Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling
Tirsdag den 5. marts kl. 19.00 i Rønde Idrætscenter  
 
Generalforsamlingen indledes med orientering om renovering af byparken 
 
Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden: 
 
1.Valg af dirigent. 
2.Godkendelse af dagsorden. 
3.Formandens årsberetning.
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde Distriktsråd. 
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.  På valg er: Carsten Skivild, Karen Andreasen, Ejner Christensen og Torben Lave. 
6.Valg af revisor. 
7.Behandling af indkomne forslag. 
8.Eventuelt.
 
Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.  Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 26. februar 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalplan 420 vedrørende Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin
 
Vær opmærksom på at høringsperioden udløber den 8. januar.
 
Det er vigtigt, at vi alle forholder os til lokalplanen og giver udtryk for det.
 
Rønde Distriktsråd opfordrer dig derfor til at indsende kommentarer til lokalplanen til Syddjurs Kommune på deres mail syddjurs@syddjurs.dk.
 
Har du bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, skal du sende dem.
Mener du lokalplanen skal fremmes, er det vigtigt at fremsende positive tilkendegivelser.
 
Distriktsrådets forretningsudvalg forholder sig positivt til forslaget til lokalplanen, men det er vigtigt, at alle argumenter bliver fremført.
 
Et velkomstcenter ved Kalø Slotsruin vil være en stor fordel for Rønde, som ”Porten til Nationalparken”. Det vil blive et informationscenter om naturen i vores Nationalpark Mols Bjerge og den historiske Kalø Slotsruin, som vi kan være stolte over at have i Rønde. Derudover vil vi og turisterne kunne nyde de moderne faciliteter i det nye Velkomstcenter.
 
Vi vil få et parkeringsareal på samme side som Velkomstcentret, så man ikke skal færdes over Molsvej. Til- og frakørslerne vil ligge mere hensigtsmæssigt end de er i dag. Den historiske bro til Kalø Slotsruin vil der ikke holde biler foran.
 
Fremsend derfor dit høringssvar til Syddjurs Kommune før 8. januar.
 
Med venlig hilsen
Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild
formand
 
 
 
 
 
 
 

Ideer fra borgere i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen for Rønde Midtby.

 

 

På Borgermødet den 2.10.2018 var der fuld hus på KulturHotellet. Der var en livlig spørgelyst til indlæggene fra henholdsvis Syddjurs Spildevand og Rønde Handelsstandsforening, nogle grundejere langs Hovedgaden, Åben Vand og Rønde Distriktsråds forslag til fornyelse af Rønde midtby i forbindelse med separeringen af spildevand og regnvand.

Borgerne gik efter en fælles introduktion ud i 5 grupper med hvert sit tema omkring planen. Der blev debatteret livligt og den positive stemning gav sig udtryk i stor idérigdom. 

Borgerne gav udtryk for, at den fremlagte plan var detaljeret med mange gode ideer.
 
Borgernes ideer blev fremlagt på mødet, og der blev opfordret til at yderligere ideer kunne indsendes til en oprettet mailadresse, hvor ideerne så ville blive taget med til Teknisk forvaltning og dermed politikerne i Syddjurs´s byråd.
 
De fremkomne ideer kommer som et supplement til gruppens plan for Rønde Midtby:

 

Porten til Nationalparken:
 
Der forventes mere friluftsliv de kommende år, hvor vi skal blive kendt som Porten til Nationalparken. Det vil betyde nye friluftsbutikker i Rønde, der skal betjene de mange friluftsturister.
 
Porten til Nationalparken synliggøres med en stor granit sten ved indkørslen til byen fra Århus. Sten passer godt til fortællingen om istidslandskabet omkring Rønde. På opsatte to ”Hallospots” kan der være billeder fra Nationalparken. P-pladser kunne være på Lillerupvej ud for amfiscenen.

 

Cyklister og gående:
 
Gangstier og cykelstier skal holdes adskilte og markeres meget tydeligere end i dag. Skiltningen skal være tydelig, ensartet og pæn. Det er vigtigt, at der er en god og jævn belægning på alle disse stier. Borde og bænke med vandpost og cykel-P ved indgangen fra Byparken til forretningslivet. Der skal være tydelige henvisninger til handelsbyen ved cykelstien i Byparken.
 
Der bør være cykelsti langs Rønde Hovedgade, således af tilgangen til butikkerne er ens for alle mennesker.
 
Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør nuværende cykelsti mellem Strandvejen og Lillerupvej tilrettes så den ikke er så stejl på det sidste stykke op mod Lillerupvej. Samtidig bør den renoveres, da der er en del ujævnheder.
 
Når den nye Rønde bypark etableres, bør den man sørge for, at den bliver løbende vedligeholdt.

 

Bymiljø:
 
Begrønningen af smøgerne skal gerne være ensartet, og træer på Birkevej må ikke blive for høje.
 
Belysningen på alle forbindelsesstierne mellem Hovedgaden og Birkevej skal være optimal, så man føler sig tryg.
 
Rønde burde markere sig som en by med blomsterudsmykning i kasser og kummer (eks. Oldmeldrum i Skotland), hvilket vil gøre byen til en oplevelse at færdes i.
 
Der bør etableres pladser med udeservering fra restauranter. Måske med nye ved 1-2 nye pladser. Der bør være bænke og begrønning, som appellerer til at hygger sig sammen.

 

Trafik:
 
Der var enighed om, at det var vigtigt med en overordnet strategi og målsætning fra trafikafviklingen gennem Rønde By. Trafiksikkerhed og velfungerende trafikal infrastruktur er et nødvendigt fundament, ikke blot for trafikafviklingen, men også for rigtig mange af de andre aktiviteter, vi alle ønsker for at byen fortsat kan udvikle sig. Det gælden omkring turisme, ”Porten til Nationalparken” med tilhørende friluftsaktiviteter, campusmiljø, kultur samt handel og service.
 
For at dæmpe trafikken, kunne der laves 4 små rundkørsler på Hovedgaden og Molsvej med lidt begrønning i midten. En ved Rønde Skole. En ved Lillerupvej, En ved Molsvej og en på Molsvej ved Birkevej. Mindre rundkørsler praktiseres mange steder med stor succes.
 
Der skal findes mulige trafikdæmpenede foranstaltninger på Hovedgaden og Birkevej, så hastigheden kan holdes indenfor de fastlagte grænser, samtidig med at den trafikale kapacitet sikres. Der kan laves 40 km. zone på Birkevej.
 
Det skal igen analyseres, om ikke et par fodgængerovergange kunne være en mulig løsning i stedet for et par af de foreslåede 6 overgange. Oversigtsforholdene for kørende og gående trafik på Birkevej skal forbedres. En rolig afvikling af trafikken på Birkevej var et væsentligt interessepunkt for mange af deltagerne.
 
På Hovedgaden skal der være plads til, at landbrugsmaskinerne en gang imellem kommer gennem Hovedgaden.
 
Der skal søges bistand hos kompetente interesseorganisationer, som kan rådgive på disse områder. Det være sig Rådet for sikker trafik, handicap organisationer, cykelorganisationer m.v.. I tæt samarbejde med Kommunen skal de bedste løsninger findes.
 
Der bør etableres ladestandere i Midtbyen.
 
Der blev udtrykt et stort ønske om, at trafiktrykket på Hovedgaden og Skolevej kunne lettes, ved at trafikken fra Rønde Nord sikres direkte adgang til motortrafikvej ved en vej fra Smouenvej til Flintebakken.
 
Trafikafviklingen på Smouenvej bør forbedres med mindre hastighed p.ga. udkørslerne til Smouenvej og et parkeringsforbud på første del af Smouenvej til efter Rønde Høj- og Efterskole.

 

Yderligere forslag:
 
Forslag om at lave 2 tunneler under Hovedgaden samt helt ændre Hovedgaden til en gågade og lave en vej nord om byen til afvikling af trafikken.
 
Man kunne forlænge Laur. Jørgensens Alle til parkeringspladsen ved Baunehøj, for at undgå udkørsel ved Molskrydset.

 

---------------------------------
 
 
 
 
 
 
Rønde den 21.9.2018
Invitation
Vi vil gerne invitere jer til
 
Borgermøde på Kulturhotellet i Rønde
den 2. oktober kl. 19.00
 
 
Hvor vi vil præsentere en samlet visionær plan for Rønde Midtby som vil kunne virkeliggøre Helhedsplanen for Rønde, der blev udarbejdet for Syddjurs Kommune i 2015.
Planen er aktualiseret af at Syddjurs Spildevand skal udføre opgravning og kloakeringsarbejde af Rønde Hovedgade i de kommende år.
 
 
Program:
19.00 Velkomst. 
19.05 Syddjurs Spildevand informerer kort om     projektets 5 etaper.
 19.15 Fremlæggelse af det udarbejdede forslag til renovering af midtbyen. 
 19.45 Opklarende spørgsmål fra salen.
  20.00 Debat i grupper, udveksling af ideer, forbedringer/ændringsforslag til planen
  20.45– 21 Konklusion, med information til borgerne om, hvordan de kan bidrage med forslag til at få udarbejdet den bedst mulige plan for Røndes fremtid.
 
Venlig hilsen
Rønde Handelsstandsforening v Henriette Husted Grundejerne på Hovedgaden v René Povlsen
Åben Vand v Niels Trangbæk
Rønde Distriktsråd v Carsten Skivild.
 
 
Se mere på vedhæftede pressemeddelelse med forslag til renovering
------------------------------------------------------- Pressemeddelelse fra Rønde Handelsstandsforening, grundejere langs Rønde Hovedgade, Den selvejendeinstitution Åben Vand samt Rønde Distriktsråd
Renoveringen af Rønde Midtby er muligt over en 6 årig periode.
Rønde Handelsstandsforening, Åben Vand, nogle grundejere langs Hovedgaden samt Rønde Distriktsråd har sammen udarbejdet det fælles oplæg til en renovering af Rønde Midtby.
Det startede for 1 år siden, hvor vi havde de indledende drøftelser om et fælles oplæg. Vi havde tidligere haft nogle uformelle drøftelser med nogle af Syddjurs Kommunes politikere, der alle fortalte, at hvis vi ønskede at forbedre de trafikale forhold i Rønde m.v. i henhold til Handlingsplanen for Rønde fra 2015, var det nødvendigt, at vi kom med et fælles oplæg.
Hen over vinteren havde vi en del møder. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejdede en liste på 3 sider med punkter, der var nødvendige for at kunne se fremtiden i øjnene. Herefter gik vi i gang med at finde en partner, der kunne se på mulighederne i byen udefra, og som nedfældede vores idéer til et færdigt fælles oplæg.
 
Dette oplæg kan vi nu fremlægge på et borgermøde for alle interesserede på Kulturhotellet i Rønde den 2. oktober kl. 19. Der er efterfølgende mulighed for at komme med egne idéer på de områder, som vi har arbejdet med, udtaler de fire talsmænd, René Povlsen, Henriette Husted, Niels Trangbæk og Carsten Skivild, således at alle borgere i Rønde nu har mulighed for at komme med forslag.
Planen følger konklusionerne fra Handlingsplan for Rønde fra 2015, der fastslog, at hvis Rønde fortsat skulle være en blomstrende handelsby skulle
• trafikken skal være velfungerende
• der skal være velfungerende parkeringsforhold Handlingsplanen siger endvidere, at med den unikke beliggenhed Rønde har og skal være ”Porten til Nationalparken”.En grøn by tæt på naturen • med begrønning af byen • med synlige adgange til en synlig natur Vi vil derfor på mødet tirsdag den 2/10 konkret vise
1. hvad der kan gøres allerede nu
2. hvad der skal gøres før Rønde Hovedgade graves op af Syddjurs Spildevand
3. hvad der kan gøres undervejs i processen
4. hvad der skal gøres, når opgravningen af Rønde Hovedgade er afsluttet
Allerede nu indleder vi et samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge om at gøre Rønde til ”Porten til Nationalparken”. Vi er i gang med en dialog, hvor vi kan hjælpe hinanden nu og fremover. Allerede nu vil vi indlede et samarbejde med Syddjurs Kommune om, hvor vi ser muligheder for forbedringer her og nu. Det være sig bedre skiltning, lysregulering med svingbane på Molsvej/Birkevej, bedre og mere synlig adgang til vores Bypark og dermed også Kaløskovene.
Før Rønde Hovedgade graves op skal Birkevej være klar til at tage den øgede trafik og tilkørslen til parkeringspladserne langs Hovedgaden. Der skal være bedre svingbane fra Hovedgaden til Lillerupvej. Tilkørslen til Birkevej fra Lillerupvej skal forbedres, og Lillerupvej skal gøres til primær vej. Der skal være asfalt på hele Birkevej, og fortovet bag Meny, således man som gående er klar over, at der her er øget trafik. Muligheden for flere parkeringspladser langs Birkevej skal undersøges og etableres. Undervejs i processen bør der ske en begrønning af Birkevej. Der skal arbejdes for en begrønning af de tværgående stier og opsætning af snoede læmure/bænke. Henvisningsfliser på Hovedgaden til de tværgående stier og Byparken. Etablering af 6 overgange for gående på Hovedgaden. Åben Vand langs Meny på Kaløtorvet.
Når opgravningen af Rønde Hovedgade er afsluttet, skal der være en åben/lukket vandrende langs nordsiden af Hovedgaden. Der skal etableres venstresvingsbaner på hovedgaden ved Kaløtorvet og Fakta, samt nye fortovsfliser langs hele hovedgaden med et indbydende look slutter René Povlsen, Henriette Husted, Niels Trangbæk og Carsten Skivild.
Spørgsmål kan rettes til René Povlsen tlf. nr. 211221166 eller Carsten Skivild tlf. 28721831
 
 
 
--------------------
 
17. september 2018
Medlemsregister og foreningsmesse
 
Distriktsrådets medlemsregister omfatter personer, der selv har tilmeldt sig med: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Oplysningerne anvendes alene til fremsendelse af nyhedsmails.

Giv os besked, hvis du ikke fremover ønsker mails, så sletter vi dig i registret.Frivillig Fredag/Fritidsmesse

35 tilmeldte foreninger deltager i arrangementet i Rønde Idrætscenter Fredag den 28. september kl. 14.00-17.30

Der er igen i år lagt op til en spændende Frivillig Fredag/Fritidsmesse i Rønde Idrætscenter den sidste fredag i september. Ikke mindre end 35 foreninger af forskellig art er tilmeldt arrangementet.
I idrætscentret er der albuerum nok til, at foreningerne på deres stande kan demonstrere nogle af de aktiviteter, de tilbyder.

De mange deltagere siger meget om den mangfoldighed og fantastiske indsats de frivillige yder rundt omkring i hele Syddjurs Kommune, deres aktiviteter er med til at skabe livsværdier og sammenhold for alle aldersgrupper.

Temaet for årets messe, der arrangeres af Frivilligrådet Syddjurs Kommune, Rønde Distriktsråd og Rønde Idrætscenter, er: ”Her er vi seje sammen”.
Kræftens Bekæmpelse Syddjurs Lokalforening har meldt sig med en aktivitet, som foreningen håber, at publikum vil tage vel imod: En konkurrence med en dejlig kogebog som præmie. Konkurrencen tager udgangspunkt i de syv tegn på kræft, man skal være opmærksom på. Desuden stiller foreningen med et fornøjeligt Twister-spil, som plejer at være populært.
Cirkusforestillinger og cirkusskole
Cirkus Aroma vil levere underholdning for store og små og tilbyder cirkusskole for børnene.

Der vil være kaffe og kage at lade op på i eftermiddagens løb.


FrivilligFredag er Danmarks nationale frivillighedsdag og markeres på den sidste fredag i september over hele landet med det formål at:

· markere og anerkende frivilligheden
· Synliggøre det frivillige
 
------------------------ 
 
Rønde den 8. september 2018
AFLYSNING
 
Sankt Hans Bål 
 

Rønde Distriktsråd og Nationalpark Mols Bjerge har - efter at have studeret diverse vejrudsigter - besluttet sig for at aflyse Sankt Hans arrangementet på Kalø i år pga tørken og afbrændingsforbudet.

Det er en højst usædvanlig situation. Vores bekymring plejer altid at dreje sig om, om det holder tørvejr, om blæsten mon lægger sig ell.l.

Vi tager beslutningen nu, da der er mange involveret i arrangementet, enkeltpersoner og foreninger, som skal forberede sig og lægge meget arbejde i projektet. De har krav på at få besked nu, synes vi. Og som sagt er der i vejrudsigter ikke tegn på store mængder regn inden, så afbrændingsforbuddet ophører.

Vi er ærgerlige over at aflyse, så de mange mennesker, for hvem bål og båltale ved Kalø er en fast tradition, må skuffes, men vi håber naturligvis at de vender tilbage i 2019.

Biskop Henrik Wigh Poulsen skulle være årets båltaler, og han bliver svær at få fat på i de kommende år.

Men ingen båltale uden bål. Desværre. Vi genoptager traditionen i 2019.

Med venlig hilsen

Rønde Distriktsråd
 
 
 
 
 
Formandens beretning på Rønde Distriktsråds generalforsamling den 22. marts 2018 kl. 19.30 i Rønde Idrætscenter.
 
For 1 år siden havde vi et Stort Borgermøde inden vores generalforsamling, hvor der fra alle politiske partiers side blev givet tilslutning til støtte fra Syddjurs Kommune, hvis en gruppe borgere gik sammen om at nytænke Rønde Bypark og de omkringliggende arealer ud fra det foreløbige projekt.
 
Projekt nytænkning af Rønde Bypark:
 
En af byens borgere, Erling Mikkelsen, tog handsken op og lavede i samarbejde med os og Landskabsarkitekt Wads tegnestue et oplæg til en nytænkning af Rønde Bypark. Det blev fremlagt på et Borgermøde, hvor der var stor opbakning. Herefter blev der nedsat en borgergruppe af unge og ældre med interesse for projektet. De arbejdede videre med konsulentbistand fra Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand på baggrund af det oprindelige projekt og er derefter kommet med deres oplæg til Syddjurs Kommune.
 
Oplægget fra borgergruppen har nu resulteret i, at Syddjurs Kommune indhenter tilbud fra en landinspektør til en nøjagtig opmåling af parken, som skal danne grundlag for et udbudsmateriale, der udarbejdes af Syddjurs Kommune.
 
Derefter vil der blive udarbejdet et udbudsmateriale, som to rådgivere vil blive indbudt til at byde på. Rådgiverne skal både komme med deres overordnede idé, samt et prisoverslag på projektet.
 
Projektet opdeles i 3 lag:
 
Det første lag er den tekniske spildevandsløsning som Syddjurs Spildevand projekterer og udfærdiger.
 
Det andet lag er den kommunale del af projektet, hvilket omfatter dræning af græsarealer, etablering af opstuvingsarealer til ekstremregn, nyanlæg af stier, belysning m.v.
 
Det tredje lag er de forskellige projekter, der skal etableres ved ansøgninger til fonde, hvilket de oprindeligere initiativtagere står for i samarbejde med andre interesserede mennesker.
 
Velkomstcentret for Nationalpark Mols Bjerge.
 
Der er ingen tvivl om, at Nationalpark Mols Bjerge behøver et velkomstcenter. Der er ingen tvivl om, at dette velkomstcenter skal ligge ved indkørslen til Nationalpark Mols Bjerge og nær den historiske hovedattraktion Kalø Slotsruin. Akkurat som det velkomstcenter, der nu bliver indviet på Bornholm ved Hammershus Slotsruin (Det ved Kalø bliver ikke så stort). Der er ingen tvivl om, at der i forbindelse med informationsformidlingen om Nationalpark Mols Bjerge og Kalø Slotsruin skal være mulighed for indendørs servering hele året rundt.
 
Det er et flot velkomstcenter, som bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge har valgt. Centret kommer til at smyge sig ind i landskabet, som en bølgende bakke. Det ligger tæt på Kampmanns Hus, men det vil samtidig fremhæve Kampmanns smukke hus, der alt for længe har været lukket inde mellem træer. Kampmanns Hus bliver således den bygning, som vi fremover vil nyde synet af, når vi kører eller går ned til Kalø Slotsruin. Velkomstcentret er rykket tilbage fra vandet i forhold til den nuværende Slotskro, hvilket må være til glæde for alle naturelskere.
 
I velkomstcentret bliver der en restaurant med udsigt til strandengen og Kalø Slotsruin. Restauranten vil have åbent hele året i forhold til det vi har nu, så vi også kan komme indendørs og få noget at spise, få en pølse, en is eller drikke en kop varm kaffe eller kakao hele året rundt. I Velkomstcentrer bliver der etableret nye toilette. Vi vil også få glæde at, at Sekretariatet for Nationalpark Mols Bjerge etableres tæt på publikum i Jack Kampmanns Hus, med deres nationalparkguider.
 
Vi håber Velkomstcentret snart bliver realiseret til glæde for alle naturelskere, turister og ikke mindst for os lokale.
 
Sct. Hans ved Kalø.
 
Igen i år stod Distriktsrådet for Sct. Hans bålet ved Kalø. Det var en god aften med ca. 1000 mennesker. Rønde Amatørteater var en stor hjælp mht. afmærkning og parkering. Skovbørnehaven lavede den flotte heks. Vores samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge fungerer også upåklageligt. Vi afholder derfor også i år Sct. Hans bål ved Kalø, hvor biskop Henrik Wigh-Poulsen vil holde båltalen.
 
Fitnessmiljøet i Rønde Bypark og ved Jagtslottet.
 
I august fik vi en endelig godkendelse af fitnessmiljøet ved Jagtslottet, hvorefter Distriktsrådet indviede de to fitnessmiljøer i slutningen af august. Borgmesteren og jeg holdt tale ved indvielsen af fitnessmiljøet i Byparken og ved Jagtslottet. TRIF Fitness demonstrerede hvorledes redskaberne skal bruges på den rette måde. Der er opsat billeder, som tydelig viser, hvordan man træner ved de forskellige fitnessredskaber. Det daglige overopsyn har Løbeklubben Puls8410 lovet at tage sig af.
 
Nu håber vi at det vil blive brugt flittigt af de 9 uddannelsesinstitutioner i Rønde samt af alle andre der dyrker motion i Rønde og omegn.
 
Rønde Vandrehjem. 
 
Rønde vandrerhjem blev sat til salg i 2017. PGU købte Vandrerhjemmet og overtog det den 1. august. Vi har haft et møde med formanden, næstformanden og forstanderen. De fortalte, at Rønde Vandrerhjem skal drives som et vandrerhjem samt udlejes til selskaber og konferencer. PGU er en praktisk grunduddannelse for unge over 18 år, der typisk efter grunduddannelse udsluses til flex- eller skånejobs. PGU´s service- og turist linje skal danne personalegrundlaget for Rønde Vandrerhjem. Vi kan nu med glæde konstatere, at de reklamerer med at de er en del af Hostel kæden.
 
Delebilprojekt i Rønde.
 
Distriktsrådet er blevet spurgt, om vi ville undersøge mulighederne for et delebilsprojekt i stil med det der er i Mørke, Feldballe, Ryomgård og på Mols.
 
Projektet kræver, at der købes annoncer for 30.000 kr. årligt som sættes på bilen. Distriktsrådet har forespurgt erhvervsdrivende og uddannelsesinstitutioner i Rønde, om der var interesse: der har desværre ikke været nok interesserede til at projektet kunne etableres.
 
Messen for frivillige foreninger i Syddjurs Kommune.
 
Distriktsrådet var initiativtager til at invitere alle foreninger i Rønde til et møde, hvilket resulterede i en foreningsmesse for alle frivillige foreninger i Syddjurs Kommune. Messen blev afholdt i Rønde Idrætscenter i slutningen af september. 55 foreninger deltog, men der var alt for få besøgende, hvilket uden tvivl skyldes for lidt omtale af Messen. Det var ærgerligt og må gøres bedre i år.
 
Vælgermødet den 26/10
 
Sidst år var der Kommunevalg. Forinden afholdt Distriktsrådet derfor et flot besøgt vælgermøde i Rønde Idrætscenter sidst i oktober, hvor samtlige partier var repræsenterede. Mødet var inddelt i 2 afdelinger. I den første udspurgte aftenens dirigent partiernes repræsentanter omkring deres mærkesager for Syddjurs Kommune. Anden afdeling var om lokale emner, hvor de lokale politikere kom med deres bud for det fremtidige Rønde.
 
Stort behov for nye lejeboliger i Rønde.
 
Noget af det gamle plejehjem, nogle af de beskyttede boliger og Røndes gamle Rådhus er nu revet ned for at give plads til helt nye plejeboliger samt nye offentlige faciliteter. Der er samtidig købt en ejendom, som skal bruges til parkeringsplads. Djurs Bo er i gang med at bygge seniorboligerne på hjørnet af Hovedgaden og Vagtelvej.
 
Vi håber, at de efterfølgende vil bygge de længe ventede ungeboliger langs Hovedgaden på østsiden af det nye sundhedshus. Der er for få boligenheder i det nuværende forslag, og vi opfordrer derfor politikerne til at se på muligheden for at udvide bebyggelsesarealet op mod Lillerupvej, så der bliver plads til flere mindre lejeboliger, idet der er et meget stort behov for lejeboliger i Rønde.
 
Endvidere har vi overfor politikerne også peget på, at Kommune kunne sælge deres parkeringsplads på Grenåvej, således Djurs Bo også her kunne bygge nye udlejningsboliger.
 
Gentænkning af Rønde Hovedgade i forbindelse med vandsepareringen.
 
Distriktsrådet har afholdt møder med Åben Vand og Rønde Handelsstandsforening for at lave et samlet oplæg til Syddjurs Kommune om, hvordan vi gerne vil have udformet Rønde Hovedgade efter opgravningerne i forbindelse med separeringen af regnvand og spildevand.
 
Vinterbadning ved Nappedam Bådelaug
 
Distriktsrådet var med til at tage initiativet til en arbejdsgruppe med det formål, at etablere permanent vinterbadning ved Nappedam. Bådelauget har nu vedtaget, at der kan etableres en forening for vinterbadere på deres område. Vinterbaderne har etableret en forening, og de starter vinterbadning her i efteråret.
 
Daglig pasning af KulturHotellet.
 
Distriktsrådet har et medlem i bestyrelsen for KulturHotellet og har været med til at pege på, at der skulle være penge til servicering af dette. Det kom med på Kommunens budget, således der nu er afsat penge til dette fremover.
 
Infrastrukturen omkring Rønde.
 
Trinbrættet i Thorsager er ved at blive etableret. Vi vil følge med i om det giver nogen indskrænkninger på trafikken fra Rønde Busterminal.
 
Udviklingsstrategi 2018.
 
Den gældende kommuneplan skal revideres med en udviklingsstrategi. Den kommunale proces er gået i gang med en workshop for Byrådet sidst i februar med efterfølgende forelæggelse af visionsskitse den 27. marts. Der var deadline i går for indsendelse af ønsker til Syddjurs Kommune. Rønde Distriktsrådet har indsendt vores forslag til udviklingsstrategi 2018.
 
 
Ud over dette har Distriktsrådet deltaget i møder med politikere og personer med interesse for Røndes udvikling. Det gør, at vi kan være bindeled mellem hvad der rør sig i Rønde og omegn og vore politikere og embedsmænd på en seriøs og konstruktiv måde.
 
Tak
 
Jeg vil gerne sige tak til forretningsudvalgets 6 medlemmer for den store indsats hver enkelt har ydet. Der har været mange spændende opgaver i årets løb, og alle har med stor ildhu taget hver sin del af opgaverne. Det siger jeg jer alle tusind tak for.
 
Rønde, den 22. marts 2018 Carsten Skivild
 
 
 
 
Rønde Distriktsråd afholder generalforsamling torsdag den 22. marts kl. 19.30 i Rønde Idrætscenter

Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent.
2.Godkendelse af dagsorden.
3.Formandens årsberetning.
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Rønde  Distriktsråd.
5.Valg til forretningsudvalget for Rønde Distriktsråd.
På valg er: Carsten Skivild, Arne Povlsen, Ejner Christensen og Ingrid Rønne
6.Valg af revisor.
7.Behandling af indkomne forslag.
8.Eventuelt.

Generalforsamlingen er åben for alle personer med interesse for Rønde lokalområde.
Stemmeberettigede er personer, der før mødet er registreret som medlem.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2018.
 
 
 
 
Nyhedsbrev fra Rønde Distriktsråd den 30. oktober 2017
 
Der sker mange ting i Rønde i disse år. Vi er glade for at være en del af disse aktiviteter.
 
 
Sct. Hans ved Kalø den 23/6:
Igen i år stod vi for Sct. Hans bålet. Det var en god aften med ca. 1000 mennesker. Rønde Amatørteater var en stor hjælp mht. afmærkning og parkering. Vores samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge fungerer også upåklageligt. Vi forventer derfor også at holde Sct. Hans ved Kalø næste år, hvor biskop Henrik Wigh-Poulsen vil holde båltalen.
 
Rønde Vandrerhjem:
Rønde Vandrerhjem blev den 1. august i år overtaget af PGU. Rønde Distriktsråd har haft møde med formand Frank Reckmann, næstformand Hanne Sørensen og forstander Birgit Smedegård. De fortalte, at de ville drive Rønde Vandrerhjem som et vandrerhjem samt bruge det til selskaber og konferencer. PGU er en praktisk grunduddannelse for unge over 18 år, der typisk efter en grunduddannelse udsluses til flex- eller skånejobs. PGUs service- og turist linjer skal danne personalegrundlaget for Rønde Vandrerhjem. Senest er der i Adresseavisen 24/10 annonceret efter en madkyndig/pædagogisk leder til Rønde Hostel, så vi håber, at Rønde Vandrerhjem bliver en del af Danhostel fremover.
 
Nye boliger i Rønde:
Noget af det gamle plejehjem, nogle af de beskyttede boliger og Røndes gamle Rådhus er nu revet ned for at give plads til nye plejeboliger samt nye offentlige faciliteter. Der er samtidig købt en ejendom, som skal bruges til parkeringsplads. Nu venter vi så med spænding på, at Djurs Bo går i gang med at bygge de lovede senior- og ungeboliger på begge sider af det offentlige byggeri. Vi ved der er stor mangel på lejeboliger i Rønde, så det kan kun gå for langsomt med at igangsætte det.
 
Delebilprojekt i Rønde:
Vi er blevet spurgt, om vi vil undersøge mulighederne for et delebilsprojekter i stil med det der er i Mørke, Feldballe, Ryomgård og på Mols. Projektet kræver, at der købes annoncer for 30.000 kr. årligt som sættes på bilen. Distriktsrådet har forespurgt erhvervsdrivende og uddannelsesinstitutioner i Rønde, om de var interesserede, men der har ikke vist sig den store interesse for disse annoncer endnu.
 
 
Gentænkning af Rønde Bypark og de omkringliggende arealer:
Distriktsrådet har sammen med Erling Mikkelsen taget initiativ til nytænkning af Rønde Bypark. Vi har afholdt møder med Syddjurs Spildevand og Syddjurs Kommune i forbindelse med, at Syddjurs Spildevand skal til at separere regnvand og spildevand i store dele af Rønde. De skal i den forbindelse bruge Rønde Byparks bestående søer til regnvandet. Der vil ske en udgravning af søerne, så de bliver større med skrånende brinker. Det har været meget positive møder, og det resulterede i, at Rønde Distriktsråd sammen med Syddjurs Spildevand og Syddjurs Kommune afholdt et borgermøde den 24/10. Her blev det besluttet at arbejde videre med projektet for nytænkning af Rønde Bypark. Der kom på mødet mange gode forslag til nye tiltag i Byparken. Der blev endvidere nedsat en arbejdsgruppe, som i løbet af november måned skal komme med et endeligt oplæg for Rønde Bypark, der herefter skal forelægges Syddjurs Kommune til godkendelse.
 
Gentænkning af Rønde Hovedgade i forbindelse med vandsepareringen:
Vi har afholdt møde med Åben Vand og Rønde Handelsstandsforening for at lave et samlet oplæg til Syddjurs Kommune om, hvordan vi gerne vi have udformet Rønde Hovedgade efter opgravningerne i forbindelse med separeringen af regnvand og spildevand. Denne separering skal ske i 2021 og 2022, men allerede i løbet af næste år, skal vi være klar med vores forslag og have et møde med Syddjurs Kommune, så vi kan få den optimale indflydelse. De tre foreninger aftalte, at vi sammen med et rådgivende ingeniørfirma skal komme med et oplæg. Rønde Handelsstandsforening sørger for at få tilbud fra et par ingeniørfirmaer, på prisen for at komme med et udkast.
Indvielse af vore to fitnessmiljøer:
Indvielsen af fitnessmiljøet i Rønde Bypark skete den 29/8. Borgmester Claus Wistoft holdt en tale ved fitnessmiljøet. TRIF Fitness demonstrerede hvorledes redskaberne skulle bruges, hvorefter folk løb eller gik op til fitnessmiljøet ved Jagtslottet. Her indviede jeg naturfitnessmiljøet og TRIF Fitness demonstrerede hvorledes disse redskaber skulle bruges.
 
En messe for frivillige foreninger i Syddjurs Kommune:
Distriktsrådet var initiativtager til at invitere foreninger i Rønde til et møde, hvilket resulterede i en foreningsmesse for alle frivillige foreninger i Syddjurs Kommune. Den blev afholdt i Rønde Idrætscenter den 29/9. Messen var en stor succes for så vidt at 55 foreninger deltog. Besøgstallet var det derimod sløjt med. Konklusionen blev da også, at der skal meget mere pressedækning til i forbindelse med næste års messe.
 
 
Vælgermøde den 26/10 2017:
Så er det ved at være tid til Kommunalvalg, og vanen tro holdt vi et meget besøgt vælgermøde i Rønde Idrætscenter torsdag, hvor samtlige partier var repræsenteret. Mødet var inddelt i 2 afdelinger. I 1. afdeling udspurgte aftenens dirigent Henrik Vinther partiernes repræsentanter omkring deres mærkesager for Syddjurs Kommune, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål om Syddjurs Kommune fra publikum. 2. afdeling var om lokale emner, hvor de lokale politikere kom med deres bud for det fremtidige Rønde. Erling Mikkelsen fra Socialdemokratiet lagde ud med at han gik ind for at det var nu, der skulle bygges en svømmehal i Rønde, når der nu er så mange skoler i Rønde. Dette kunne Venstres kandidat også gå ind for. SF stillede sig også positiv ud fra princippet krone til krone.
 
Ud over ovennævnte har Distriktsrådet deltaget i mange møder med forskellige, herunder har vi på Syddjurs Kommunes budgetmøde den 7/9 tilkendegivet vores holdninger.
 
Vi ønsker alle vore medlemmer et godt efterår.
 
Med venlig hilsen
 
Carsten Skivild
 
 
formand
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
 
Frivillig Fredag – nu med foreningsmesse                47 tilmeldte foreninger af alle slags deltager i arrangementet i Rønde Idrætscenter fredag 29. september
 
Der er lagt op til en spændende og omfattende Frivillig Fredag i Rønde Idrætscenter den sidste fredag i september. Ikke mindre end 47 foreninger af meget forskellig art er tilmeldt arrangementet, der i år er lagt i Rønde Idrætscenter.
I Rønde bliver der plads til at udvide med en foreningsmesse, og der skabes i centret albuerum nok til, at foreningerne på deres stande kan demonstrere nogle af de aktiviteter, de tilbyder.
 
Næstformand Ole Bjerregaard (V), udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, er glad for, at så mange frivillige bakker op om arrangementet. Han glæder sig til at byde deltagerne velkommen på Frivillig Fredag. ”De mange deltagere siger meget om den mangfoldighed og fantastiske indsats de frivillige yder rundt omkring i hele Syddjurs Kommune. Det er glædeligt, at de mange aktiviteter er med til at skabe livsværdier og sammenhold for alle aldersgrupper.”
 
Kom og prøv en aktivitet. Frivillig Fredag arrangeres i samarbejde mellem Frivilligrådet i Syddjurs, Rønde Distriktsråd, Rønde Idrætscenter og Syddjurs Kommune.
 
Frivillig Fredag er Danmarks Nationale frivillighedsdag, hvor frivilligheden hyldes og synliggøres, ligesom gæsterne på messen får lejlighed til at prøve nogle af aktiviteterne af. Der bliver meget at opleve på den spændende dag, hvor et bredt udsnit af meget forskellige frivillige foreninger er tilmeldt. Bl.a. kan nævnes CK Djurs, Rønde Bordtennisklub, Dansens Dag, Syddjurs Hardballforening, et par kunstforeninger, humanitære foreninger, Hjemmeværnet m.fl. Frivillig Fredag afsluttes med musik.
 
Foreningen Musik i Rønde har skaffet sangerinden Kajsa Vala til Rønde, hvor man kan høre halvanden times dejlig musik. Gratis billetter udleveres til gæsterne på messestandene
 
Fakta om Frivillig Fredag:
Frivillig Fredag – Danmarks Nationale Frivillighedsdag – lægges i år i Rønde Idrætscenter fredag 29. september fra kl. 15-20 med efterfølgende koncert.Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Dagen har til formål at:
* Markere og anerkende frivilligheden.
* Synliggøre det frivillige arbejde.
* Give borgerne, der ikke i forvejen yder en frivillig indsats, mulighed for at være frivillig en dag.
Årets tema er ”Vis værdien” – hvilket deltagerne nu får ekstra god plads til i Rønde.
Løbende opdatering om programmet: http://www.frivilligsyddjurs.dk/Frivillig_Fredag.php A
 
 
 
Nyhedsbrev fra Rønde Distriktsråd den 22. juni 2017
 
Det sidste halve år har vi arbejdet videre med de aktiviteter vi havde igangsat. Samtidig har vi taget fat på et par nye:
 
Sct. Hans aften ved Kalø den 23/6 kl. 20.30.
Igen i år står vi for Sct. Hans bålet ved Kalø. Nationalpark Mols Bjerge har sponsoreret bålet og Skovbørnehaven har lavet heksen, der skal flyve til Bloksbjerg. Rønde Amatørteaters medlemmer vil være behjælpelige med parkeringshenvisningen. Der vil være musik og sang før båltalen. Vi udleverer sangblade sponsoreret af Syddjurs Kommune. Kristian Herget holder båltalen.
Vi glæder os til at se jer.
 
 
Rønde Vandrerhjem.
Rønde Vandrerhjem blev sat til salg med tilbudsfrist til den 28/4 2017. PGU købte Rønde Vandrerhjem og overtager det den 1. august i år. Du kan se hvad PGU står for på deres hjemmeside www.pgu.dk. PGU har forpligtet sig til fortsat at drive det som et vandrehjem. Indtil overtagelsen er det Syddjurs Kommune, der står for bookingen via hjemmesiden www.roende-vandrehjem.dk (husk bindestregen og af det ikke er vandrerhjem). Vi går ud fra, at PGU også overtager hjemmesiden efter den 1/8 2017.
 
Delebilprojekt i Rønde.
Vi er blevet opfordret til at undersøge muligheden for et delebilsprojekt i Rønde, i stil med det der er i Feldballe, på Mols, i Mørke og Ryomgård. Vi undersøger nu mulighederne for salg af reklameplads på bilen. Herefter vil vi rette henvendelse til interesserede lejere af bilen. Hvis I er interesserede, som annoncører eller lejere, kan I allerede nu kontakte os via vores hjemmeside www.roendedistriktsraad.dk.
 
Gentænkning af Rønde Bypark og omkringliggende grønne arealer.
På Borgermødet i marts fik vi samtlige politiske partiers tilsagn om, at det var en god ide, at gentænke Rønde Bypark og de omkringliggende grønne arealer, således at det blev attraktivt for børn og voksne i alle aldre at opholde sig i Rønde Bypark. Samtidig skal det udformes, at man integrerer Syddjurs Spildevands projekt for et bassin til regnvand. Rønde Rotary Klub og Lions Club Rønde har givet midler til at en landskabsarkitekt kan udfærdige en skitse, der skal forelægges Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand for blandt andet at få de tekniske ting er afklaret. Derefter vil vi indkalde til et møde, hvor der skal nedsættes en borgergruppe af såvel unge som ældre, handicappede og interessegrupper for at udforme det endelige projekt.
Det er helt sikker noget I kommer til at høre meget om i fremtiden.
<div style="text-a

Tilmeld nyhedsbrev.

Ved ændring af email, skal du afmelde nyhedsbrev og tilmelde dig igen med ny mailadresse.
Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
Rønde Distriksråd  | roende.raad@gmail.com